Poręczenia wadialne

Bierzesz udział w postępowaniach przetargowych i składasz w nich oferty, a nie chcesz jednocześnie blokować swoich środków pieniężnych lub wydawać krocie i tracić czas na gwarancje, bądź poręczenia bankowe w celu wniesienia wymaganego wadium!?

 

Skorzystaj z oferty

Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

i aplikuj u nas o poręczenie wadialne w ramach pakietu poręczeń wadialnych dla przedsiębiorców nawet do wysokości 1.000.000,00 zł.

  

Poręczenia zapłaty wadium kierowane są do przedsiębiorców jako forma wniesienia wadium w postępowaniach na wybór wykonawcy zamówienia:

1) realizowanych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

2) realizowanych na zasadach określonych w regulaminach podmiotów publicznych w przypadku zamówień, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania,

3) przetargów realizowanych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

O udzielenie poręczenia mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy:

1) są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z. 2015r. poz. 584 z późn. zm.)

oraz Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1).

2) nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20

Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację

przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z

31.7.2014 r.).

3) prowadzą działalność gospodarczą,

4) są zdolni do wykonywania zobowiązań z tytułu wadium, których dotyczyć ma poręczenie

 

Warunki :

- Pakiet wadialny przyznawany jest na okres 1 roku,

- Maksymalna kwota poręczenia wadialnego udzielanego w ramach pakietu wadialnego wynosi 500.000,00 zł.

- Maksymalna wartość poręczeń wadialnych udzielonych jednemu zobowiązanemu w ramach pakietu wadialnego wynosi 1.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem że wartość wszystkich poręczeń aktywnych udzielonych w ramach pakietu wadialnego jednemu zobowiązanemu lub jednostkom z nim powiązanym nie może przekroczyć 500.000,00 zł.

 

Załączniki :

Do wniosku o przyznanie pakietu wadialnego należy załączyć:

1) Kwestionariusz oświadczenia majątkowego – wg ustalonego wzoru

2) Sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata działalności lub/i PIT-y

3) Dokumenty dotyczące pozwoleń, uzgodnień dotyczące prowadzonej działalności

4) Kopię dowodu osobistego

5) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6) Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego – spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane  podmioty

7) Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.

8) Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia

9) Postanowienie o nadaniu nr Regon

10) Postanowienie o nadaniu nr NIP

11) Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu

12) Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS

13) Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji przetargów (referencje, listy polecające itp.)

 

Przy ubieganiu się o indywidualne poręczenie w ramach pakietu wadialnego, dołączyć należy dokumenty przetargowe (SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu publicznym).

 

Cennik udzielania poręczeń wadialnych:

1) Prowizja  za przyznanie pakietu wadialnego – 1,0% wartości przyznanego pakietu wadialnego

2) Prowizja za udzielenie poręczenia wadialnego – 0,5% kwoty poręczenia wadialnego za każde rozpoczęte 30 dni trwania okresu poręczenia.

3) Prowizja za zmianę umowy o przyznanie  pakietu wadialnego – 1,0% od wartości dodatkowej przyznanej kwoty pakietu wadialnego.

 

Do marca 2016 roku wnioski o udzielenie pakietu wadialnego rozpatrywane są nieodpłatnie.

 

Poręczenie wadialne w ramach pakietu wadialnego są udzielane przez Poręczenia Kredytowe Sp.              z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A lok. 22, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233310, NIP 118-178-35-60, REGON 140096030, na podstawie w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. (dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych), w zw. art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1804).

 

Link do strony internetowej : http://www.poreczeniakredytowe.pl/