Historia i cele

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (JFPK Sp. z o.o.) jako spółka prawa handlowego została zarejestrowana w dniu 26.05.2004r.

Zgodnie z Umową Spółki, celem naszej działalności jest:

  • czynne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, w szczególności - Gminy Jarocin, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem, poprzez: inicjowanie przedsięwzięć biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe i inwestycyjne, a także doradztwo w tym zakresie,
  • ułatwianie podjącia działalność gospodarczą w finansowaniu dłużnym, w drodze udzielania poręczeń i pożyczek.

Głównym przedmiotem działalności JFPK Sp. z o.o. jest poręczenie kredytów bankowych i dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy lub organizacje pozarządowe ze środków unijnych.

Oprócz działalności poręczeniowej JFPK Sp. z o.o. od roku 2009, prowadzi działalność w zakresie:

  • organizowania i przeprowadzania na zlecenie przetargów publicznych,
  • opracowywania i sporządzania wniosków o środki zewnętrzne,
  • nadzoru inwestycyjnego.

Fundusz prowadzi działalność w zakresie udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z Gminy Jarocin na realizację zadań statutowych organizacji, których celem jest rozwój bazy materialnej, naukowej i ekonomicznej.

Ponadto JFPK Sp. z o.o. od 2009r. na podstawie umowy o współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. prowadzi punkt konsultacyjno – pożyczkowy WARP.

Spółka zajmuje się również obrotem gospodarczym w zakresie nieruchomości (dzierżawa i sprzedaż), z których finansuje swoją bieżącą działalność.